Bồi dưỡng Năng lực

AAHI bồi dưỡng năng lực cho các cộng đồng người Mỹ gốc Á thông qua giáo dục, các kỹ năng và công cụ để họ có thể đạt được các mục tiêu liên quan đến sức khỏe cộng đồng của mình một cách độc lập hơn. AAHI công nhận rằng tất cả các cộng đồng đều có những tài sản dưới dạng kiến thức, kỹ năng và nguồn lực. Thông qua những chương trình và sáng kiến khác nhau, AAHI hỗ trợ các cộng đồng thông qua quá trình nhận diện, phát triển và hoàn thành các mục tiêu của họ. Một số lĩnh vực mà AAHI hỗ trợ kỹ thuật để bồi dưỡng năng lực cũng như sự bền vững bao gồm năng lực về văn hóa và ngôn ngữ, hoạch định và triển khai chương trình, phân bổ nguồn lực, bình đẳng y tế và phát triển kỹ năng, v.v.