CỐ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

The aahi steering committee group photo

Ủy ban Lãnh đạo AAHI là một nhóm các cổ đông từ cộng đồng địa phương sử dụng chuyên môn của họ để tư vấn, góp ý và hỗ trợ AAHI trong nỗ lực tham gia và tăng cường sức khỏe cũng như thể lực cho các cư dân người Mỹ gốc Á ở Hạt Montgomery.

Các thành viên Ủy ban Lãnh đạo đa dạng về chuyên môn và sắc tộc bao gồm các nhà lãnh đạo cộng đồng, chuyên viên y tế công, đại diện của các tổ chức người Mỹ gốc Á và các cư dân của Hạt Montgomery. Ủy ban Lãnh đạo hỗ trợ AAHI bằng hàng trăm giờ làm việc tình nguyện để tăng cường các nỗ lực trong chương trình của AAHI, ủng hộ cử tri của AAHI trong các cuộc họp với những nhà lãnh đạo quan trọng và những nhà hoạch định chính sách ở Hạt Montgomery cũng như làm cầu nối với những nhóm làm việc cộng đồng bên ngoài phục vụ cho lĩnh vực y tế, ban lãnh đạo và các sáng kiến tiếp cận người Mỹ gốc Á của chính quyền địa phương.

Để biết thêm thông tin về Ủy Ban Điều Hành hoặc để tham gia, vui lòng xem phần mô tả dự án hoặc mẫu đơn xin. Vui lòng gửi tập đơn xin đã điền đầy đủ qua email tới info@AAHIinfo.org hoặc qua fax tới (240) 777-4564.

Danh sách Ủy ban Lãnh đạo

Chủ tịch
Nguyen Nguyen, PhD, Viet Nam Medical Assistance Program (VNMAP)

Phó Chủ tịch
Hina Mehta, PhD,  American Diversity Group (ADG)

Các thành viên:
Anis Ahmed, Montgomery County Office of Human Rights
Shruti Bhatnagar, Montgomery County Resident
Thao Bui, Association of Vietnamese Americans
Ji-Young Cho, PhD, Korean Community Service Center of Greater Washington (KCSC)
Nerita Estampador, MD, Montgomery County Resident
Wilbur Friedman, LLB, Organization of Chinese Americans, Greater Washington, D.C. Chapter
Pallavi Gowda, MD, National Council of Asian Indian Associations
Yuchi Huang, PhD, Chinese Culture and Community Service Center (CCACC)
Meng K. Lee, Montgomery County Resident
Michael Lin, PhD, Asian American Political Alliance
Cynthia Macri, MD, Montgomery County Resident
Mayur Mody, National Council of Asian Indian Associations (NCAIA)
Tho Tran, Montgomery County Resident
Judy Wang, PhD, Montgomery County Resident

Biên bản họp

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 11
September.pdf
November.pdf
January.pdf
March.pdf
May.pdf

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 12
July.pdf
November.pdf
February.pdf
March.pdf
May.pdf

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 13
October_Retreat.pdf
December.pdf
February.pdf
April.pdf
June.pdf

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 14
October.pdf
April.pdf

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 15
July.pdf
September.pdf
November.pdf
April.pdf
June.pdf

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 16
November.pdf
January.pdf
March.pdf
May.pdf

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 17
November.pdf
January.pdf
March.pdf
May.pdf

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 18
July.pdf
September.pdf
November.pdf
January.pdf
March.pdf
May.pdf

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 19
July.pdf
September.pdf
November.pdf
January.pdf
March.pdf
May.pdf

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 20
August.pdf
November.pdf
January.pdf
May.pdf

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 21
July.pdf
September.pdf
January.pdf
March.pdf
May.pdf

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 22
July.pdf
September.pdf
January.pdf
March.pdf
May.pdf

Thông Tin Tổng Hợp theo Năm Tài Khóa 23
July.pdf