Dự án ECHO

Dự án Tạo điều kiện cho các Tổ chức Y tế Cộng đồng (Empowering Community Health Organizations (ECHO) Project) cung cấp nhiều hội thảo tập huấn nhằm bồi dưỡng năng lực và sự bền vững của các tổ chức cộng đồng. AAHI hợp tác với các chương trình khác trong Hạt Montgomery để tổ chức hai hội thảo mỗi năm nhằm hướng dẫn các nhà lãnh đạo cộng đồng sử dụng các thông tin và kỹ năng cần thiết để phát triển khả năng thành lập các chương trình y tế phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ cho người nhập cư cũng như cộng đồng người thiểu số nói chung.

Do nhận thức được các nhu cầu của cộng đồng chúng ta, trước đây Dự án ECHO đã sử dụng những cuộc hội thảo của mình để đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau thích hợp với các nhà lãnh đạo cộng đồng người thiểu số, chẳng hạn như dữ liệu y tế, sức khỏe tâm thần và sức khỏe người cao tuổi, v.v.

Nếu quý vị muốn tham dự các cuộc hội thảo ECHO của chúng tôi, vui lòng đăng ký email listserv của chúng tôi để nhận được tin tức mới nhất và các nội dung cập nhật gửi vaò hộp thư của quý vị.

Tổng kết buổi hội thảo

ECHO 17 – Tailored for Success: Getting the Job You Want
ECHO 16 – Active Shooter Planning and Response
ECHO 15 – Building Resilience: Community and Individual Emergency Preparedness
ECHO 14 – Maintaining Health and Financial Security as We Age
ECHO 13 – Aging in Montgomery County: Building a Safer Community Together
ECHO 12 – Aging in Montgomery County: Creating an Inclusive Community for a Lifetime
ECHO 11 – Basics of Program Evaluation
ECHO 10 – Finding Census Data
ECHO 9 – Intro to Health Data
ECHO 8 – Mental Health in Our Communities II
ECHO 7 – Mental Health in Our Communities
ECHO 6 – The Affordable Care Act in the Capital Region: How to Enroll
ECHO 5 – The Affordable Care Act in Montgomery County: What You Need to Know
ECHO 4 – Tackling Grant Budgets
ECHO 3 – Grants 102
ECHO 2 – Grants 101
ECHO 1 – Department of Health and Human Services 101