Giáo dục Sức khỏe và Tiếp cận Cộng đồng

Nền móng của AAHI là việc cung cấp giáo dục sức khỏe có chất lượng và chiến lược tiếp cận cộng đồng thiết thực. Mục tiêu của giáo dục sức khỏe và tiếp cận cộng đồng là tạo điều kiện để các cá nhân có thể kiểm soát sức khỏe của mình bằng cách cung cấp cho họ thông tin và các nguồn lực cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình.

AAHI đã phát triển một thư viện tài liệu giáo dục đa ngôn ngữ và phù hợp về văn hóa dưới dạng các giấy phát, tập sách, cuốn sách nhỏ và các áp phích về nhiều loại bệnh đáng lo ngại cho cộng đồng người Mỹ gốc Á. Một số tài liệu này có bản điện tử để tải xuống trên trang NGUỒN LỰC của trang mạng này và được sử dụng trong nhiều nỗ lực giáo dục sức khỏe khác nhau, như qua các phương tiện truyền thông xã hội, thư ngỏ AAHI và tài liệu in.

Những nỗ lực tiếp cận toàn diện của AAHI còn hoạt động như một diễn đàn chính khác để chia sẻ các tài liệu giáo dục sức khỏe. Chiến lược tiếp cận của AAHI bảo đảm nâng cao kiến thức cho các thành viên trong cộng đồng về những vấn đề sức khỏe cụ thể ảnh hưởng đến cộng đồng của họ cũng như giúp họ nắm được các chương trình, dịch vụ và các nguồn lực cụ thể khác về văn hóa sẵn có cho họ tại địa phương.