• Địa chỉ

  Montgomery County
  Department of Health and Human Services
  Asian American Health Initiative
  1401 Rockville Pike, 3rd Floor
  Rockville, MD 20852

 • Điện thoại, Fax, & email

  Phone: 240-777-4517
  Fax: 240-777-4564
  Email: Info@AAHIinfo.org

Quý vị có muốn có các bản sao in ra giấy MIỄN PHÍ về các nguồn trợ giúp liên quan đến sức khỏe tâm thần của chúng tôi không?

Để yêu cầu cung cấp các bản sao in ra giấy MIỄN PHÍ về các nguồn trợ giúp liên quan đến sức khỏe tâm thần của chúng tôi, vui lòng bấm nút để tiếp tục. Vui lòng lưu ý là số lượng bản sao yêu cầu có thể được điều chỉnh tùy theo số lượng mà chúng tôi hiện có. Chúng tôi có các nguồn thông tin trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ Á Châu (tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Hin-du).