KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Our blueprint

Trong Năm tài chính 2020, Kế Hoạch Hành Động cho Dự Án Bảo Vệ Sức Khỏe Người Mỹ gốc A( Blueprint for the Asian American Health Initiative), 2020-2030 được công bố để làm công cụ định hướng thiết lập và xác định các chiến lược và ưu tiên nhằm cải thiện sức khỏe cũng như sự an lành của các cộng đồng người Mỹ Gốc Á ở  Quận Montgomery( Montgomery County). Với 15% dân số Quận Montgomery là người Mỹ Gốc Á, Kế Hoạch Hoạt Động này nêu bật các thành phần dân số, các yếu tố thành phần xã hội, và các trở ngại về sức khỏe liên quan đến cộng đồng người Mỹ Gốc Á.  Ngoài việc nêu bật các khó khăn trở ngại mà cộng đồng người Mỹ Gốc Á  đối mặt, Kế Hoạch Hoạt Động cũng tìm hiểu những gì đang được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của người Mỹ Gốc Á  và các bước khác có thể thực hiện thêm.

Kế Hoạch Hoạt Động (Blueprint) được khai triển với sự trợ giúp và đóng góp của nhiều bên hữu quan, chẳng hạn như Ủy Ban Điều Hành AAHI, nhân viên và nhà thầu của AAHI, các lãnh đạo cơ quan dịch vụ xã hội và y tế địa phương, cũng như các nhà lãnh đạo và tổ chức cộng đồng và tôn giáo người Mỹ Gốc Á Châu, v.v… Kết hợp với nhu cầu và ý kiến đóng góp của các bên hữu quan, Kế Hoạch Hoạt Động (Blueprint) đề ra các lĩnh vực ưu tiên cũng như các đề xuất có thể hỗ trợ các hành động và chính sách tăng cường sức khỏe nhằm giúp nâng cao sức khỏe cho Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á Châu ở Quận Montgomery trong vòng mười năm tới. Kế Hoạch Hoạt Động (Blueprint) là nguồn thông tin tham khảo, không chỉ đối với AAHI, mà còn cho bất kỳ tổ chức nào quyết tâm và quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu cải thiện sức khỏe và sự an lành của cộng đồng người Mỹ Gốc Á Châu.

AAHI mời quý vị lượt xem Kế Hoạch Hoạt Động (Blueprint) và cùng dự vào chương trình xây dựng một cộng đồng lành mạnh cho tất cả.